Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodávající a provozovatel internetového portálu:
Jarmil Hynek
se sídlem: Svinary - Ostrov 66, 500 09 Hradec Králové
IČ: 739 93 000
Telefon: +420 776 707 700
E-mail: jarmil.hynek@seznam.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu piano-stolicky.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

Souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem

Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu (dostupný zde) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Uzavření kupní smlouvy

Kupující může realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky - objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží. Všechny potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.

Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

Místo dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Fotografie zboží v internetovém obchodě

Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.

Vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího rovněž nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po převzetí zboží kupujícím, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Právo prodávajícího zrušit objednávku

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

Storno objednávky

Pokud provede kupující storno objednávky do 12 hodin od jejího odeslání, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu piano.stolicky@seznam.cz, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a tel.číslo.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

následujícími způsoby:
- v hotovosti při převzetí zboží.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu.

Zálohy

Zálohy na zboží může prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím požadovat.

Cena zboží

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou konečné,

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží může být v závislosti na povaze dodáváno v celku i demontovaném stavu.

Místo dodání zboží

Zboží bude kupujícímu doručeno na určené místo, které prodávající uvedl v objednávkovém formuláři.

Dodací doba

Po zpracování objednávky bude vždy kupující informován o předběžném termínu dodání. Běžná dodací doba je cca do 14 pracovních dní. Některé položky mohou být připraveny k osobnímu převzetí také tentýž den po potvrzení objednávky. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Náklady na dodání zboží

Paušální cena dopravy na jednu adresu v rámci ČR dle sazebníku na stránkách obchodu.

Opakované doručování

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Název zboží

Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.

Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem

Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození ihned oznámit a popsat tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu piano.stolicky.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží

Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu sedáku Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději bezodkladně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu piano.stolicky@seznam.cz.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující - spotřebitel právo od uzavřené smlouvy dle §53 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se dodávka stoliček z více kusů , které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

Odstoupení od smlouvy

Odstupuje-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu piano.stolicky@seznam.cz . Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.

Vrácení zboží

V případě odstoupení od kupní smlouvy se zavazuje kupující – spotřebitel neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu: Jarmil Hynek, Svinary - Ostrov 66, 500 09 Hradec Králové, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Vrácení peněžních prostředků

V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak.

Náklady spojené s vrácením zboží

V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.

Jakost při převzetí zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným elektronicky na adresu piano.stolicky@seznam.cz

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu piano.stolicky@seznam.cz

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání přepravci za účelem bezproblémového doručení zásilky).

Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník změnit na základě požadavku zaslaného elektronicky na adresu piano.stolicky@seznam.cz

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy piano.stolicky@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 
     
  piano-služby.cz - ladění a servis pro pianina a klavíry   | piano.stolicky@seznam.cz  | tel: +420 776 707 700 Obchodní podmínky | Ochrana údajů
© SQUALL webdesign | 2012 - 2014